لوبیا یکی از مهمترین محصولات زراعی استان زنجان است که عمدتا در شهرستان های ابهر، سلطانیه و خرمدره کشت می گردد. بر اساس آمار های جهاد کشاورزی عملکرد این محصول در استان زنجان به میزان قابل توجهی بالاتر از میانگین کشوری و در حدود 2.5 تن در هکتار است. مهمترین ارقام کشت شده در شهرستان سلطانیه به ترتیب میزان تولید شامل ارقام قرمز، چیتی و سفید کشاورزی می باشد.


ادامه مطلب ...