این هم تصویری از ایستگاه راه آهن سلطانیه واقع در روستای قره بلاغ

ایستگاه راه آهن سلطانیه